Advanced Mediation en Advanced Therapy

 Klanttevredenheid, Klachten en Geschillen

Klanttevredenheid

Wij willen heel graag aan uw verwachting voldoen en we willen u goede zorg leveren. Uw welbevinden en uw tevredenheid over onze zorgverlening, zijn onze dagelijkse missie.

Bent u tevreden of hebt u onverhoopt onvrede, laat het ons alstublieft weten. We stellen dat enorm op prijs. Dit kunt u doen door het formulier klanttevredenheidsmeting in te vullen en terug te mailen of aan ons persoonlijk te overhandigen.

Klik hier voor het formulier 
 


 

Klachten- en geschillenregeling en tuchtrecht

 
De overheid wil dat iedereen goede zorg krijgt. Daarom heeft de overheid wettelijk vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt en wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. Dit staat in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).  

 

Wij willen graag voldoen aan de eisen die de wet Wkkgz aan ons stelt. Maar wij willen vooral heel graag dat onze cliënten tevreden zijn over onze dienstverlening en dat ze weten waar ze terecht kunnen als ze een klacht hebben. Daarom hebben wij ons aangesloten bij verschillende beroepsverenigingen en bij geschilleninstanties.

 

Het tuchtrecht en de klachten- en geschillenregeling zijn volgens de wkkgz twee verschillende procedures die naast elkaar bestaan. Hieronder leest u wanneer er sprake is van Klachtrecht en wanneer van tuchtrecht.

 

Klachtrecht

 

Het klachtrecht heeft als doel dat cliënten bij en over de instelling die hen helpt kunnen klagen over de manier waarop de instelling hen helpt, zoals over bejegening, procedures of beslissingen.

 

Mocht u onverhoopt onvrede of een klacht over ons hebben, dan stellen wij het enorm op prijs als u uw klacht of onvrede eerst met ons bespreekt. We kijken samen met u hoe wij uw onvrede weg kunnen nemen en onze dienstverlening aan u kunnen verbeteren.

Als we er samen niet uitkomen, uw onvrede niet de wereld uit kunnen helpen of uw klacht niet naar tevredenheid kunnen oplossen, dan kunt u een klacht overwegen bij een van de volgende onafhankelijke geschilleninstanties bij wie wij aangesloten zijn:


  1. Voor klachten m.b.t. behandelingen vallend onder jeugdhulp of WMO kunt u terecht bij de belangenorganisatie voor psychologen, psychotherapeuten en pedagogen P3NL, www.p3nl.nl
    Voor meer uitleg over de werkwijze van 
    P3NL, kunt u hier de klachtenfolder raadplegen, de digitale klachtenformulier invullen, de klachtenprocedure lezen, de aanmeldpagina klachten- en geschillenregeling bezoeken en een klacht indienen. Bent u het niet eens met de uitkomst van de klachtafhandeling dan kunt u de zaak voorleggen aan de geschillencommissie via de vragenformulier geschillencommissie.

  2. Voor klachten m.b.t. behandelingen vallend onder Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen, kunt u terecht bij de Geschillencommissie van Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen (SCAG) www.scag.com. U kunt naar de site van SCAG om de cliëntenfolder over klachten en geschillen te raadplegen, de klachtenfunctionaris in te schakelen of een bindende uitspraak te vragen van de geschillencommissie.

 Beide geschillenregelingen zijn door de minister van VWS erkend als geschilleninstanties in de zorg. De klachtenfunctionaris probeert in samenspraak met de cliënt en de behandelaar tot een werkbare oplossing te komen voor beide partijen Deze erkenning is gepubliceerd op de website van VWS.

 

Tuchtrecht

 

Het tuchtrecht heeft als doel de belangen van cliënten te beschermen. Dit gebeurt door het professioneel handelen van een professional te toetsen op naleving van de gedragsregels (incl. ethische normen), zoals vastgelegd in de Beroepscode en de landelijk vastgestelde professionele Richtlijnen Jeugdzorg. In het tuchtrecht beoordelen tuchtrechters of de behandelaar volgens de professionele standaard heeft gehandeld en kan de tuchtrechter maatregelen aan de behandelaar opleggen als de behandelaar niet volgens de professionele standaard heeft gehandeld.

 

Als jeugdprofessionals zijn wij ingeschreven in het Kwaliteitsregister van SKJ en zijn wij als zodanig onderworpen aan het Tuchtreglement. SKJ kan zo nodig beoordelen of de dienstverlening van een zorgaanbieder aan de geldende kwaliteitseisen voldoet en of het handelen als jeugdprofessional overeenkomt met de voor het beroep geldende professionele standaard (gedrags- en beroepsregels). Ieder die er belang bij heeft kan klagen bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) www.skj.nl, als men van mening is dat een jeugdzorgwerker of gedragswetenschap­per uit onze praktijk door handelen of nalaten zijn beroepscode en/of de Richtlijnen jeugdzorg heeft geschonden.

 

In het geval van hulp vallend onder de Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen, kan ieder die er belang bij heeft klagen bij Stichting Tuchtrecht Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (TCZ) www.tcz.nu.

Top